Klachtenreglement

Klachtenreglement

U kunt het klachtenreglement ook downloaden.

Artikel 1: Begripsbepaling
a. Klacht een uiting van onvrede of ongenoegen over een behandeling of bejegening door de organisatie; Touch for Care m.b.t. aantasting rechtspositie, waarbij betrokkene rechtstreeks in zijn/haar belang is geschaad.
b. Klager/klaagster ieder die gebruik wil maken, maakt, of heeft gemaakt van de diensten van de organisatie; Touch for Care of de aangewezen wettelijk vertegenwoordiger.
c. Beklaagde (m/v) een medewerker en/of vrijwilliger van de organisatie; Touch for Care op wie de klacht betrekking heeft.
d. Medewerker of vrijwilliger diegene die op grond van een (mondelinge) overeenkomst werk verricht voor de organisatie; Touch for Care.

Artikel 2: Doelstelling
Het klachtenreglement regelt de wijze waarop het hoofdbestuur van Touch for Care een klacht in behandeling neemt en regelt daarbij tevens de waarborgen waarmee deze procedure is omkleed.

Artikel 3: Klachtenbehandeling in de praktijk
1. Een klager wendt zich tot de directie van Touch for Care om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
2. De directie van Touch for Care verplicht zich om, wanneer de klager hierom verzoekt, een tegen haar gerichte klacht met de klager op zo kort mogelijke termijn (maar binnen twee weken) te bespreken, en te trachten tot een oplossing te komen.

Artikel 4: Criteria klachtenbehandeling
1. De directie van Touch for Care hanteert de volgende ontvankelijkheidscriteria van een klacht.
a. De klacht moet het rechtstreekse belang van de klager hebben geschaad.
b. De klacht moet schriftelijk zijn ingediend t.a.v. de directie;Touch for Care, Jan Coolenhof 18, 5311 GP  Gameren.
c. Voorval en klacht moeten binnen twee weken na het voorval worden ingediend, voor zover er geen wettelijke termijn wordt gesteld. In alle andere gevallen wordt een klacht als niet ontvankelijk bestempeld. 

Artikel 5: De feitelijke afhandeling van de klacht
1.Onderzoek.
a. Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht neemt de directie of een gedelegeerde binnen Touch for Care contact op met de klager om ontvangst en (niet) ontvankelijkheid van de klacht te melden. Tevens wordt de procedure klachtafhandeling conform dit reglement dit reglement toegelicht.
b. De directie van Touch for Care stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Daarbij stelt de directie van Touch for Care de klager in de gelegenheid om een schriftelijke toelichting te geven op de gedragingen waarover is geklaagd.
c. Ten behoeve van het onderzoek kan de directie van Touch for Care gerichte informatie inwinnen en relevante stukken inzien met schriftelijke toestemming van de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
d. Indien klager aangeeft dat de klacht niet naar volle tevredenheid opgelost kan worden c.q. wordt door Touch for Care dan wordt een onafhankelijke derde ingehuurd. Onafhankelijke derde: Advocatenkantoor A.J. de Bie te Kerkdriel.

Artikel 6: De afhandeling van de klacht
1. De directie van Touch for Care stelt, binnen 6 weken na ontvangst van de klacht, de klager schriftelijk en met reden omkleed in kennis van haar oordeel. Alle klachten worden als vertrouwelijk behandeld.
2. Indien de directie van Touch for Care niet in staat is om binnen de in lid 1 gestelde termijn tot een gewogen oordeel (conform dit reglement) te komen stelt zij met redenen omkleed de klager en/of degene over wie geklaagd is op de hoogte. Daarbij geeft zij de termijn aan binnen welke zij in redelijkheid tot een oordeel kan komen.

3. Bij een geschil tussen afnemer Touch for Care kan de klacht worden onderzocht door een onafhankelijke instantie. De verzend- en onderzoekskosten komen in dat geval ten laste van afnemer. Mocht in dat geval na onderzoek blijken dat Touch for Care de zaak foutief heeft behandeld, dan worden bovengenoemde verzend- en onderzoekskosten aan afnemer vergoed.

Artikel 7: Beëindiging van de procedure
De klachtenprocedure is geëindigd wanneer:
a. De directie van Touch for Care met overeenstemming van de klager de klacht heeft behandeld.
b. De klager schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klachtbehandeling middels het intrekken van de klacht.
c. De klager en de beklaagde geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht.
d. Alle uitspraken, klachtafhandelingen en oplossingen van Touch for Care richting klager zijn ten alle tijden bindend.
e. De uitslag van de klachten / dossier wordt minimaal 1 jaar bewaard in ons archief.

Artikel 8: Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Touch for Care t.a.v. de te nemen voorzieningen.

Directie Touch for Care

fbhome-off.png twitterhome-off.png linkedinhome-off.png pinteresthome-off.png

Bekijk opleidingen en cursussen voor

Zorgprofessionals
Masseurs/massagetherapeuten
Mantelzorgers/vrijwilligers

Nieuws

Massage bij verpleeghuisbewoners met ernstige dementie

Zorgverleners vinden dat massage een waardevolle bijdrage levert aan de zorg voor verpleeghuisbewoners met ernstige dementie. Met name in het maken … Lees verder...

 

Artikel over Aromazorg in de oncologie™ in massagezaken

In de november editie van het vakblad Massagezaken is een artikel gepubliceerd over de nieuwe masterclass Aromazorg in de oncologie™. De nieuwe mast… Lees verder...